fbpx

JUST HAIRCUT.no AS

Generelle vilkår og betingelser for forbruker
Personvern og informasjonskapsler
Vilkår og betingelser for bruk av Just HairCuts tjenester.

I det Just HairCut.no AS organiserer bestilling av tid og sted for hårklipp gjennom en internettbasert løsning, og
I det løsningen også innebærer betaling av hårklipptjenester gjennom elektronisk betalingsløsning, og
I det Just HairCut.no AS har avtale med en rekke salonger nasjonalt og lokalt, og
I det løsningen har som mål å effektivisere bestillingsrutiner for hårklipp, og
I det slik effektivisering også påvirker hårklipprisen Inngår partene med dette avtale ved at kunden registrerer aksept slik det fremgår nedenfor.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTEDET OG KJØP AV VÅRE BESTILLINGSTJENESTER FOR HÅRKLIPP

 1. Innledning
  Just HairCut.no AS, Leverandøren, er registrert i Brønnøysundregisteret med org. /mva nr 918 533 508
  Hovedkontoret ligger Bergen
 2. Bestilling av tjenester
  2.1
  Leverandøren har inngått avtale med en rekke frisørsalonger om at disse skal utføre hårklipp basert på bestillinger gjennom Leverandørens nettportal.
  Gjennom denne Portalen, med nettadressen: justhaircut.no, kan kunden bestille hårklipp hos de frisører som er listet på Portalen.
  Ved bestilling inngås avtale mellom kunden og den valgte frisørsalongen.
  Just HairCut.no AS er ikke part i den avtalen som inngås, men utelukkende
  videreformidler av bestillinger fra kunde til den enkelte frisørsalongen.
 3. Godkjenning av vilkår
  3.1
  Registrering på Portalen forutsetter at kunden aksepterer nettstedsvilkårene. Dersom
  kunden ikke aksepterer disse vilkår kan han ikke foreta bestillinger på Portalen.

3.2
Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta endringer av de bestillingsvilkårene som
er lagt ut på Portalen. Det er kundens ansvar til enhver tid å holde seg oppdatert på
vilkårene. Det anbefales at kunden regelmessig kontrollerer vilkårene da han ved enhver
bestilling på Portalen omfattes av de vilkår, betingelser og regler for personvern som
gjelder på bestillingstidspunktet.

3.3
Kunden bærer selv ansvaret for å foreta nødvendige handlinger for å ha tilgang til
bestillingstjenesten på Portalen. Kunden er i enhver sammenheng ansvarlig for dem han
måtte gi tilgang til sin registrering på Portalen.

 1. Bestilling m.v.
  4.1
  Ved aksept på vilkårene bekrefter kunden at han/hun har rett til å inngå bindende avtaler
  om kjøp av tjenester på nett og at han/hun er minst 18 år gammel.

4.2
Så snart kunden har foretatt sin bestilling på Portalen, sendes bestillingen til den valgte
frisørsalongen. Kunden vil etter dette motta melding pr. e-post om bestillingen er
akseptert eller avvist.
Leverandøren kan ikke garantere at valgt frisørsalong aksepterer bestillingen.

5 Betaling
5.1
Så snart Kunden har foretatt endelig bestilling på Portalen blir han/ hun ledet til Portalens
betalingsløsning.
Når betaling er utført kan kunden ikke endre eller slette bestillingen på Portalen.

5.2
Hvis bestillingen blir kansellert av frisørsalongen etter at Kunden har foretatt betaling, er
Leverandøren forpliktet til å tilbakebetale mottatt beløp for kansellert avtale innen to
arbeidsdager forutsatt at Kunden har oppgitt sitt kontonummer han ønsker at skal benyttes
ved tilbakebetalingen.

5.3
Oppgitt pris på bestillingstidspunktet på Portalen gjelder overfor Kunden uavhengig av
om den avviker fra pris som fremgår av frisørsalongens egen prisliste.
Prisene som Kunden får opplyst på Portalen er inkludert MVA.

5.4
Alle betalinger må gjennomføres på bestillingstidspunktet slik som anvist i Portalen.

5.5
Ved bruk av kreditt- eller bankkort ved betaling kan det hende at kunden ved oppmøte i
salongen må fremvise kreditt- eller bankkortet som identifikasjon. Salongen kan
kontrollere at kortinformasjonen stemmer med kortinformasjonen som ble gitt ved
bestilling.

5.6
Leverandøren kan legge ut tilbud eller rabattkuponger på Portalen. Leverandøren
forbeholder seg retten til å ende tilbud/rabatter uten varsel.

5.7
Det gjøres oppmerksom på at det til tider kan forekomme uforutsette forsinkelser ved
betalingsprosessen og gjennomføringen av kundens betaling gjennom Portalen.

 1. Adgang og legitimasjon
  6.1
  Hacking eller annet misbruk av Portalen er forbudt. Enhver form for misbruk registreres
  og Kunden vil uten ansvar for Leverandøren bli utestengt og nektet adgang til Portalen.

6.2
Opphavsretten og andre immaterielle eiendomsrettigheter til Portalen og til alt materiell
som kunngjøres der er eiet av Leverandøren. Kopiering og etterlikninger er forbudt.

6.3
Bruk av materiell offentliggjort på Portalen forutsetter skriftlig forhåndsgodkjenning fra
Leverandøren. Det er kundens ansvar å innhente slik forhåndsgodkjenning.

6.4
Ingen del av Portalen må lagres, reproduseres, etterlignes eller gjengis på noen måte eller
på noe annet nettsted. Det er også forbudt å inkludere Portalen i offentlig eller privat
søkesystem eller annen søketjeneste. Skal slikt skje kreves skriftlig tillatelse fra
Leverandøren som forbeholder seg retten til å avvise forespørsel om enhver bruk av
tredjemann.

7.Tilgjengelighet
7.1
Portalen er ment å være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Dersom Portalen likevel ikke er
tilgjengelig i perioder har Leverandøren intet ansvar overfor kunden.
Portalen kan bli kortvarig stengt uten at kundene vil motta varsel om dette.

7.2
Leverandøren ønsker å trygge kundenes sikkerhet. Det er likevel en viss risiko ved
overføring av informasjon og data over internett, og Leverandøren fraskriver seg alt
ansvar når kundene overfører informasjon og data gjennom Portalen, hvoretter all slik
overføring skjer for kundens egen risiko.

8.Informasjon
8.1
Når Kunden besøker Portalen eller kontakter Leverandøren på e-post eller telefon,
arkiveres bl.a. slik informasjon:
– Personlig informasjon som Kunden velger å dele.
– Kreditt- eller debetkortinformasjon fra Kundenes betalinger
– Innholdet i inngående og utgående e-post meldinger.
– Informasjon om Kundens eller andres bruk av Portalen
– Kundens IP-adresse og annen informasjon som kan innhentes når Kunden
samhandler med Portalen.

8.2
Det er Kundenes ansvar å påse at all informasjon som gis til Leverandøren er korrekt og
nøyaktig. Dette ansvar inkluderer at Leverandøren til enhver tid har riktig
kontaktinformasjon til Kundene.

8.3
Leverandøren bruker Kundenes informasjon til å gi Kundene de tjenestene eller
produktene det bes om, behandle betalinger, foreta kundeundersøkelser, yte
kundeservice og utsendelse av markedsføring eller reklame. Leverandøren kan også
bruke Kundenes informasjon til å varsle om endringer på Portalen.

8.4
Leverandøren kan bruke Kundenes personlige informasjon til å informere om nye tilbud,
tjenester eller rabattløsninger. Det kan også sende informasjonen videre til andre
leverandører av tjenester som tilbys og selges gjennom Portalen.

8.5
Dersom Kunden ikke ønsker at informasjon om ham/ henne skal benyttes som beskrevet
ovenfor må Leverandøren varsles pr e-post eller klikke på avbestillingskoblingen på
Portalen dersom slik kopling er etablert.

 1. Forpliktelser og ansvar
  9.1
  Leverandøren, dens ansatte og/eller samarbeidsparter, herunder samarbeidende
  frisørsalonger, har intet ansvar (utover det som er lovfestet) for direkte/ indirekte skade
  eller tap av fortjeneste, salg, forretning eller inntekt, ødeleggelse/ tap av data/
  informasjon/ programvare, tap av forretningsmuligheter, renter, profitt, kontrakter,
  dårlig ledelse eller tapt arbeidstid, ulovlig handling som oppstår fra og/ eller måtte være
  relatert til deres tjenester.

9.2
Hvis Kundene lider tap som oppstår av eller i forbindelse med feil fra Leverandørens, og
øvrige vilkår for erstatning er tilfredsstilt, vil hans ansvar uansett være begrenset til NOK
1 000.

9.3
Kunden er selv ansvarlig for mulige ekstra kostnader som måtte oppstå for ham som
følge av bestillinger gjennom Portalen, samt skader og/eller tap som måtte oppstå på
Portalen grunn misbruk. Ansvaret omfatter, men er ikke begrenset til, utgifter/ tap til/for
vedlikehold, reparasjon av programvare, data og utstyr mv..

 1. Retningslinjer og innhold
  10.1
  Personlig informasjon som Kunder poster, laster opp eller på annen måte overfører til
  Portalen, blir betraktet som ikke-konfidensielt og ikke-egeneid så langt loven tillater.

10.2
Kunden garanterer og aksepterer også at alt av opplastingsmateriale, data, bilder, tekster,
lyder og alt annet som omfattes av materialet, kan brukes til alle kommersielle og ikkekommersielle
formål. Kunden samtykker og aksepterer også at Leverandøren ikke har
noen forpliktelser med hensyn til slikt materiale. Leverandøren står fritt til å kopiere,
offentliggjøre, distribuere, inkorporere og bruke materialet slik han måtte ønske eller selv
anser som formålstjenlig.

10.3
Det er ikke tillatt å laste opp eller overføre materiale til eller fra Portalen som er i strid
med lov, som er ærekrenkende/ uanstendig/ eller støtende/ voldelig/ diskriminerende/
krenker en annen persons immaterielle rettigheter/ bryter rettslige plikter overfor
tredjepart eller som er i strid med eller krenker andres juridiske rettigheter. Det er heller
ikke tillatt å laste opp eller overføre materiale som inneholder annet støtende materiale,
eller som oppfordrer til vold/ terror eller annen form for ulovlig aktivitet eller å overføre
eller medvirke til å overføre ulovlig eller uautorisert reklame og eller forestå sending av
materiale som inneholder virus eller annen malware.

10.4
Listen med handlinger som nevnt i punkt. 10.3 er ikke-uttømmende og Leverandøren
forbeholder seg retten til å fjerne eller redigere ethvert materiale som er lastet opp eller
overført til Portalen. Dette vil bli gjort utfra eget skjønn og i samsvar med det som kreves
av loven. Leverandøren har imidlertid ingen forpliktelser til å redigere/ fjerne materiale
utover det som er lovregulert. Leverandøren kan fjerne eller redigere overført materiale
uavhengig av årsak, uansett hva slags art materialet er, eller av andre grunner vi finner
tungtveiende.

10.5
Portalen inneholder oppfordring til å gi vurderinger og annet materiale som brukes til
informasjonsformål. Slik informasjon vil bli brukt å forbedre og vedlikeholde standarden
på Portalen. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil/ obskønitet/ usannheter som
fremkommer av Kundenes vurderinger og meninger.

10.6
Leverandøren har intet ansvar for tap eller skade som følge av valg tatt på bakgrunn av
andre Kunders eller besøkendes vurderinger.

10.7
Kundene aksepterer at Leverandøren på oppfordring fremlegger identifikasjon til dem
som poster eller laster opp en vurdering eller materiale som strider med ovenstående
punkter eller til enhver tid gjeldende restriksjon. Leverandøren er helt og holdent fritatt
for ethvert ansvar så langt loven tillater, ved fremleggelse av slik
identifikasjonsinformasjon.

 1. Linker
  11.1
  Linker fra Portalen til tredjeparter er kun for Kundenes nytte. Kunden forlater Portalen
  ved å følge slike linker. Leverandøren er ikke ansvarlig for innholdet på de nettsteder det
  linkes til. Leverandøren fører ikke kontroll med hva nettstedene inneholder av
  informasjon, deres sikkerhet eller tilgjengelighet. Besøk på slike nettsteder skjer på eget
  ansvar og risiko og Leverandøren erstatter ikke tap på grunn av besøk på nettsteder
  linket fra Portalen.
 2. Ansvarsfraskrivelse
  12.1
  Leverandøren prøver til enhver tid å opprettholde sikkerheten på Portalen, men vi kan
  ikke garantere at all informasjon alltid er korrekt. Leverandøren kan foreta justeringer av
  materialet, prisene, og produktene beskrevet på Portalen uten varsel. Noe av materialet
  og informasjonen kan være gammelt og Leverandøren er ikke forpliktet til å ha oppdatert
  materiale på Portalen. Leverandørens samarbeidspartnere legger ut informasjon om sine
  salonger og tjenester som for eksempel beskrivelser av hårklipper, priser, estimert
  behandlingstid, advarsler og utførelsen av hårklippene. Ved tvil bes Kundene om å
  kontakte de aktuelle salongene for korrekt og oppdatert informasjon. Dette bør gjøres før
  bestilling av hårklipp dersom Kunden er i tvil om informasjonen er nøyaktig og korrekt
  eller ikke.

12.2
Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller allergiske reaksjoner på grunn
av produktene salongene bruker. Dersom Kunden er i tvil oppfordres han eller hun til å
kontakte valgt salong for å forhøre seg om produkter og opplyse om eventuelle allergier
eller plager.

12.3
Den juridiske kontrakten gjøres mellom Kunden og den aktuelle salongen Kunden
plasserer bestillingen hos. Leverandøren er uten kontroll over salongenes handlinger,
garantier eller betingelser. Leverandøren er heller ikke ansvarlige for om produktene
eller utførelsen av frisørarbeidet og kvaliteten på klippingen er egnet til Kundens formål.
Leverandøren fraskriver seg enhver garanti.

12.4
Leverandøren forbeholder seg retten til å til enhver tid suspendere Kundens rett eller
avslutte retten til bruk og besøk på Portalen samt bestilling av bruk og tjenester fra
Portalen og partnere. Dette kan skje på grunnlag av at Leverandøren mistenker at
Kunden har handlet i strid med vilkår/ plikter og ansvar etter denne avtalen, hvis
Kunden har overtrådt bestemmelsene i punkt 10., eller på annen måte har opptrådt
klanderverdig eller på en måte som kan skade eller er til ulempe for Portalen.

 1. Tilleggsbestemmelser
  13.1
  Leverandøren er forpliktet til å ivareta Kundens personvern og sikkerhet. Data som hentes
  inn fra Kunden vil bli behandlet i samsvar med Leverandørens personvernsbestemmelser.
  Kunden bør sette seg inn i retningslinjer for “coockies”. Her beskrives hvorfor
  Leverandøren bruker informasjonskapsler og hva slik bruk innebærer.

13.2
Hvis en kompetent myndighet finner at noen av Leverandørens vilkår er ugyldige eller
ulovlige, blir den eller de aktuelle bestemmelsene fjernet fra Leverandørens vilkår. De
gjenstående vilkårs gyldighet blir ikke påvirket av dette.

13.3
Leverandørens vilkår og ethvert annet dokument det refereres til utgjør hele avtalen
mellom Leverandøren og Kunden uavhengig av tidligere forhandlinger eller avtaler som
gjelder avtalens gjenstand.

13.4
Enhver mangel eller forsinkelse fra Kunden eller Leverandøren i håndhevelse av disse
bestemmelsene tolkes ikke som fraskrivelse av rettigheter

 

 

 

JUST HAIRCUT.no AS

General terms and conditions for the consumer
Privacy and Cookies
Terms and Conditions for Use of Just HairCut’s Services.

Just HairCut.no AS organizes order of time and place for hair clips through an internet-based solution, and
That solution also involves payment of hair clipping services through electronic payment solution, and
In the Just HairCut.no AS deal with a number of salons nationally and locally, and
In that solution, the goal is to streamline ordering procedures for hair clips, and
In such an efficiency, the haircut will affect the parties to this agreement by the customer signing up as indicated below.

TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF THE WEBSITE AND SHOP OF OUR HANDLING BOOKING SERVICES

1 Introduction
Just HairCut.no AS, The Supplier, is registered in the Brønnøysund Register with org. / VAT No. 918 533 508
The head office is Bergen

 1. Ordering of services
  2.1
  The supplier has entered into an agreement with a number of hairdressing salons that these will perform hair clips based on orders through the Supplier’s web portal.
  Through this portal, with the URL: justhaircut.no, the customer can order hair clips at the hairdressers listed on the portal.
  When booking, an agreement is entered into between the customer and the chosen hairdressing salon.
  Just HairCut.no AS is not a party to the agreement entered into, but exclusively
  Transfers customer orders to the individual hairdressing salon.
 2. Approval of Terms
  3.1
  Registration on the Portal assumes that the customer accepts the Website Terms. If
  Customer does not accept these terms, he can not make orders on the Portal.

3.2
The supplier reserves the right to make changes to the booking terms as
is posted on the portal. It is the customer’s responsibility to keep up to date
conditions. It is recommended that the customer regularly check the terms when he knows everyone
Booking on the Portal is subject to the terms, conditions and privacy rules
valid at the time of booking.

3.3
The customer is responsible for making necessary actions for access
ordering service on the portal. The customer is in all respects responsible for them
had to grant access to their registration on the portal.

 1. Ordering etc.
  4.1
  Upon acceptance of the terms, the customer confirms that he / she has the right to enter into binding agreements
  on the purchase of online services and that he / she is at least 18 years old.

4.2
As soon as the customer has made his order on the Portal, the order will be sent to the selected
barbershop. After this, the customer will receive a notification per. Email if the order is
accepted or rejected.
The supplier can not guarantee that the selected hairdressing salon accepts the order.

5 Payment
5.1
As soon as the Customer has made a final order on the Portal, he / she will be directed to the Portal
payment solution.
Once payment has been made, the customer can not change or delete the order on the Portal.

5.2
If the order is canceled by the hairdressing salon after the Customer has made payment, is
The supplier is obliged to repay the amount received for canceled agreement within two
working days provided that the Customer has entered his account number he wishes to be used
at the time of repayment.

5.3
The price stated at the time of booking on the Portal applies to the Customer regardless of
if it deviates from the price shown in the hairdressing salon’s own price list.
The prices quoted by the Customer on the Portal are included VAT.

5.4
All payments must be made at the time of booking as directed in the Portal.

5.5
When using credit or debit card upon payment, the customer may attend
The salon must show the credit or debit card as identification. The lounge can
Verify that the card information matches the card information provided
order.

5.6
The vendor may submit offers or discount coupons on the Portal. Provider
reserves the right to end offer / discounts without notice.

5.7
It is advised that at times there may be unforeseen delays
payment process and execution of customer payment through the portal.

 1. Access and credentials
  6.1
  Hacking or other abuse of the Portal is prohibited. Any kind of abuse is recorded
  and the Customer will be banned and denied access to the Portal without responsibility for the Supplier.

6.2
Copyright and other intellectual property rights to the Portal and to all material
As announced, it is owned by the Supplier. Copying and imitations are prohibited.

6.3
Use of material published on the Portal requires prior written approval from
Supplier. It is the customer’s responsibility to obtain such pre-approval.

6.4
No part of the Portal may be stored, reproduced, imitated or reproduced in any way or
on any other website. It is also forbidden to include the Portal in public or private
search system or other search service. Should such happen be required, written permission from
The supplier who reserves the right

7.Tilgjengelighet
7.1
The portal is supposed to be available 24 hours a day. If, however, the Portal is not
Available at times, the Supplier has no responsibility to the customer.
The portal can be briefly closed without the customers being notified of this.

7.2
The supplier wishes to ensure customer safety. There is nevertheless a certain risk
transfer of information and data over the internet, and the Supplier disclaims everything
Responsibility when customers transfer information and data through the portal, after which all such
Transmission takes place at the customer’s own risk.

8.Informasjon
8.1
When the Customer visits the Portal or contacts the Provider by email or telephone,
filed inter alia such information:
– Personal information that the Customer chooses to share.
– Credit or debit card information from Customer payments
– Contents of inbound and outbound email messages.
– Information about Customer or others’ use of the Portal
– Customer’s IP address and other information that may be obtained when the Customer
interacts with the portal.

8.2
It is the responsibility of the Customer to ensure that all information provided to the Provider is correct and
exact. This responsibility includes that the Supplier is correct at all times
contact information to the customers.

8.3
The supplier uses the Customer’s information to provide the Customer with the Services or
The products it requests, process payments, conduct customer surveys, provide
customer service and promotion of marketing or advertising. The supplier can also
Use Customer Information to notify you of changes to the Portal.

8.4
The vendor may use Customer’s personal information to inform about new offers,
services or discount solutions. It can also forward the information to others
Suppliers of services offered and sold through the Portal.

8.5
If the Customer does not want information about him / her to be used as described
above, the vendor must be notified by e-mail or click on the cancellation link
The portal if such coupling is established.

 1. Obligations and responsibilities
  9.1
  The supplier, its employees and / or partners, including collaborators
  hairdressing salons, has no liability (in addition to what is statutory) for direct / indirect damage
  or loss of profits, sales, business or income, destruction / loss of data /
  information / software, loss of business opportunities, interest, profit, contracts,
  bad management or lost working hours, illegal act arising out of and / or being
  related to their services.

9.2
If Customers suffer losses arising from or in connection with errors from the Supplier, and
Other conditions for compensation are satisfied, his liability will nevertheless be limited to NOK
1 000.

9.3
The customer is responsible for possible additional costs that may arise for him as
resulting from orders through the Portal, as well as any damages and / or losses that may arise
The portal due to abuse. Responsibility includes, but is not limited to, expenses / losses to / for
maintenance, software repair, data and equipment, etc.

 1. Guidelines and content
  10.1
  Personal information that Customers post, upload or otherwise transfer to
  The portal is considered non-confidential and non-genuine as far as the law allows.

10.2
Customer also warrants and accepts that all of the upload material, data, images, texts,
sounds and anything else covered by the material can be used for all commercial and non-commercial
purposes. The Customer agrees and accepts that the Supplier does not
any obligations regarding such material. The supplier is free to copy,
publish, distribute, incorporate and use the material as he or she wishes
considers appropriate.

10.3
It is not allowed to upload or transfer material to or from the Portal which is in conflict
with law that is defamatory / obscene / or offensive / violent / discriminatory /
violates another person’s intellectual property rights / violates legal obligations
third party or which violates or violates the legal rights of others. It is either
Not allowed to upload or transfer material containing other offensive material,
or which encourages violence / terror or any other illegal activity or transfer
or assist in the transmission of illegal or unauthorized advertising and / or sending of
material that contains viruses or other malware.

10.4
List of actions as mentioned in point. 10.3 is non-exhaustive and the Supplier
reserves the right to remove or edit any uploaded material or
transferred to the portal. This will be done on its own discretion and in accordance with what is required
of the law. However, the supplier has no obligation to edit / remove material
beyond what is regulated. The vendor can remove or edit uploaded material
regardless of the reason, no matter what kind of material it is, or for other reasons we find
weighty.

10.5
The portal contains an invitation to provide assessments and other material such as used for
informational purposes only. Such information will be used to improve and maintain the standard
on the portal. The vendor is not responsible for errors / obscencies / untruths
emerged from the customer’s assessments and opinions.

10.6
The supplier has no liability for loss or damage as a result of the choice taken
other customer or visitor’s reviews.

10.7
Customers accept that, upon request, Supplier provides identification to them
which post or upload an assessment or material contrary to the above
points or at any time current restriction. The supplier is wholly exempt
for any liability as far as the law permits, upon presentation of candy
identification information.

 1. Left
  11.1
  Links from Portal to third parties are for the benefit of the customers only. The customer leaves the portal
  by following such links. The supplier is not responsible for the content of the sites there
  linked to. The vendor does not control what the sites contain
  information, their security or availability. Visits on such websites occur on their own
  responsibility and risk and the Supplier does not replace losses due to site visits
  link from the portal.
 2. Disclaimer
  12.1
  The supplier tries to maintain the security of the portal at all times, but we can
  Do not guarantee that all information is always correct. The supplier can make adjustments of
  the material, prices, and products described on the Portal without notice. Some of the material
  and the information may be old and the supplier is not required to have updated
  material on the portal. The supplier’s partners publish information about their
  salons and services such as hair styling descriptions, prices, estimated
  processing time, warnings and the execution of the haircuts. In doubt, customers advise to
  Contact the appropriate salons for correct and up-to-date information. This should be done before
  Order of hair clips if the Customer is in doubt if the information is accurate and correct
  or not.

12.2
The supplier is not responsible for any damages or allergic reactions due
of the products the salons use. If the Customer is in doubt, he or she is encouraged to
Contact the chosen salon to inquire about products and inform about any allergies
or ailments.

12.3
The legal contract is made between the Customer and the relevant Salon Customer
places the order at. The supplier is free of control of the salons’ actions,
warranties or conditions. The supplier is also not responsible for the products
or the performance of the hairdressing work and the quality of the mowing is suitable for the purpose of the Customer.
The supplier disclaims any warranty.

12.4
The supplier reserves the right to suspend Customer’s right or at any time
terminate the right to use and visit the portal as well as the ordering of use and services from
The portal and partners. This can happen on the basis that the Supplier suspects that
The Customer has acted in breach of terms / obligations and responsibilities under this Agreement, if
The Customer has violated the provisions of Section 10, or otherwise has acted
blamed or in a way that may harm or endanger the Portal.

 1. Additional provisions
  13.1
  The supplier is obliged to safeguard the Customer’s privacy and security. Data retrieved
  from the Customer will be processed in accordance with the Supplier’s Privacy Policy.
  The customer should adopt guidelines for “coockies”. Here is described why
  The supplier uses cookies and what such use entails.

13.2
If a competent authority finds that any of the Supplier’s terms are invalid or
Illegal, the current provision (s) will be removed from the Supplier’s terms. The
The validity of the remaining terms will not be affected by this.

13.3
The supplier’s terms and any other document referred to constitute the entire agreement
between the Supplier and the Customer regardless of prior negotiations or agreements such as
applies to the subject of the agreement.

13.4
Any defect or delay from the Customer or Supplier in the enforcement of these
the provisions are not interpreted as a waiver of rights